Hướng dẫn gửi Email cá nhân hóa trong Mailchimp

Hướng dẫn gửi email cá nhân hóa trong mailchimp

Import (upload) file contacts vào Mailchimp

Tạo và gửi chiến dịch cá nhân hóa nội dung

 • Chọn Campaigns > chọn Create Campaign

tao campaign ca nhan hoa noi dung

tạo chiến dịch cá nhân hóa nội dung

 

 • Chọn Email

chọn email cá nhân hóa

 

 • Đặt tên chiến dịch (Campaign Name) > click Begin

đặt tên chiến dịch cá nhân hóa

 

 • Chỉnh sửa chiến dịch email:
  • Edit Recipients: Chọn người nhận chiến dịch email
  • Edit From: Chỉnh sửa thông tin người gửi chiến dịch email
  • Add subject: Đặt tiêu đề của chiến dịch email
 • Sau khi đã update thông tin xong
  > Chọn Design email: Chỉnh sửa nội dung của email

chỉnh sửa nội dung email

 

 • Chọn Select

chọn chỉnh sửa nội dung email

 

 • Chọn 1 email template phù hợp (VD: Sell products)

chọn email template phù hợp

 

 • Trong giao diện chỉnh sửa template email, chọn biểu tượng cây bút (Edit block)

chỉnh sửa template email

 

 • Bạn sẽ có thể chỉnh sửa nội dung ở phần khoanh đỏ

chỉnh sửa nội dung email cá nhân hóa mmailchimp

 

 • Chỉnh sửa nội dung email và đặt chuột ở vị trí cần cá nhân hóa nội dung

chỉnh sửa nội dung email cá nhân hóa

 

 • Chọn Merge Tags > Chọn trường thông tin tương ứng cần cá nhân hóa

VD: First name

chọn trường thông tin cần cá nhân hóa

 

 • Mailchimp sẽ hiển thị Merge tag tương ứng ở vị trí bạn chọn
  VD: *|FNAME|*

chỉnh sửa trường thông tin cần cá nhân hóa

 

 • Thực hiện tương tự với trường thông tin còn lại

thực hiện chỉnh sửa trường thông tin cần cá nhân hóa

 

VD: Trường thông tin địa chỉ được hiển thị đã tạo trước đó là *|MMERGE15|*

hiển thị trường thông tin cá nhân hóa

 

 • Chọn Save & Close

lưu nội dung cá nhân hóa

 

 • Chọn Continue

hướng dẫn gửi email cá nhân hóa

 

 • Chọn Send để gửi chiến dịch luôn

gửi email cá nhân hóa mailchimp

 

 • Chọn Send Now

gửi email cá nhân hóa

 

 • Màn hình hiển thị chiến dịch đang được gửi đi

màn hình chiến dịch đang được gửi đi

 

 • Kết quả: Người nhận nhận được email với nội dung cá nhân hóa

người nhận nhận được email cá nhân hóa

VD: Trường thông tin First name và Địa chỉ được cá nhân hóa theo thông tin của từng người nhận

người nhận nhận được email cá nhân hóa mailchimp